Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 mei 2023 en gelden voor alle diensten en producten die Marleen. levert.

Marleen.
T.a.v. Marleen (Hollander -) Kooi
Hereweg 42
9651 AK MEEDEN
www.marleenkooi.nl
info@marleenkooi.nl
KVK 72433647

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Marleen., alsmede op alle overeenkomsten tussen Marleen. en opdrachtgevers/klanten en op elk gebruik van de website marleenkooi.nl. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk/digitaal zijn bevestigd door Marleen.. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Marleen. schriftelijk/digitaal zijn aanvaard.

Artikel 2. Aard van de dienstverlening
Marleen. is een zelfstandig werkend bedrijf op het gebied van persoonlijke- en business ontwikkeling met één medewerker: Marleen Hollander-Kooi. Marleen. biedt inspiratie en bewustwording aan via workshops, trainingen, (online) coaching, membership, mentorship, programma's en overige diensten in het ruimste zin van het woord, voor bedrijven als wel organisaties. De klant/participant past het aangebodene naar eigen inzicht toe. Marleen. kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven, omdat de verantwoordelijkheid en inspanning ligt bij de klant/participant. Wel zal Marleen. zich inspannen om de juiste handvatten te gegeven om succes, geluk en helderheid te behalen. Ook biedt Marleen. artikelen en online diensten aan en kunnen via de webshop worden afgerekend.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van Marleen. zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Marleen. en de opdrachtgever en/of klant/participant komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en/of digitaal anders overeengekomen.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden
De opdrachtgever en klant hebben het recht de opdracht te annuleren per schrijven of mail.
Voor annulering van (deelname aan) workshops, retraites, online cursussen, coachingstrajecten e.d. geldt:
binnen twee maanden voor aanvang is € 25,- verschuldigd aan administratiekosten,
tot 4 weken voor aanvang is 50% van het (deelname)bedrag verschuldigd,
tot 1 week voor aanvang is 75% van het (deelname)bedrag verschuldigd,
korter dan 1 week voor aanvang is het volledige (deelname)bedrag verschuldigd.

Voor annulering van (deelname aan) het jaarmembership geldt een opzegtermijn van 1 maand vóór de ingang van een nieuw jaartermijn. Tussentijds opzeggen van het jaarmembership is niet mogelijk. Ook bij betalen in termijnen is het verplicht om alle termijnbetalingen voor het jaarmembership te betalen. Het betalen in termijnen is nog steeds een betalingsverplichting voor het complete bedrag van het jaarmembership

Tussentijds opzeggen van diensten is niet mogelijk. Dat betekent dat je aan de betalingsverplichtingen zult moeten blijven voldoen, mocht je in termijnen betalen. Uiteraard is overleg altijd mogelijk om te kijken hoe het probleem verholpen kan worden.

Annulering van een aankoop van download is niet mogelijk, omdat de aankoop als definitief wordt beschouwd. Annulering van een event is niet mogelijk, omdat de aankoop als definitief wordt beschouwd. Als je het event ticket zelf niet kunt gebruiken en er is nog tijd voordat het event plaatsvindt, dan adviseren we je om je ticket zelf (online) aan te bieden. Je kunt de voor- en achternaam dan aan ons doorgeven en wij verwerken dat.

Annuleren van een coachafspraak kan tot 48 uur voor de afspraak en dient door Marleen. te worden bevestigd, de afspraak wordt dan verzet. Wanneer de klant niet minimaal 48 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Artikel 5. Prijs en betaling
Alle prijzen die worden aangeboden zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven. Ook eventuele reiskostenvergoeding worden apart vermeld naast de prijs van dienst. Marleen. brengt de door de opdrachtgever en klant verschuldigde (deelname)bedrag in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 14 dagen of anders afgesproken. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 31e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant/participant.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding
Marleen. heeft het recht deelname van de opdrachtgever of klant/participant dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever of klant/participant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7. Trainers en coaches
Marleen. is vrij in de keus welke trainer(s) of coach(es) worden ingezet. In het algemeen zal Marleen Hollander – Kooi zelf de coaching en trainingen geven. Deelnemers worden vooraf geïnformeerd indien er een andere trainer of coach wordt ingezet.

Artikel 8. Informatieverstrekking
Opdrachtgever en klant/participant van Marleen. dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf aan Marleen. te verstrekken. Marleen. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marleen. is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door opdrachtgever en/of klant.

Artikel 9. Duur
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Marleen. stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, zowel tijdens de dienstverlening van Marleen. (zie artikel 2) als schade buiten op het terrein, is voor uw eigen risico dit geldt voor uzelf en voor uw eigendommen. De activiteiten van Marleen. zijn geen vervanging van een psychologisch of medisch consult en/of therapie.

Artikel 11. Overmacht
Indien een workshop, coaching of andere dienst van Marleen. door overmacht van Marleen. niet door kan gaan, zal Marleen. trachten een nieuwe datum en tijd voorstellen, vervanger zoeken of in het uiterste geval (deelname)bedrage terugbetalen.

Artikel 12. Copyright
Op al het materiaal en teksten dat Marleen. verstrekt zit copyright/auteursrecht. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd, doorverkocht of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van Marleen.. Alle door Marleen. verstrekte stukken, zoals audio, video, oefeningen, testen, rapporten, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever/klant en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Marleen. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Marleen. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Vertrouwelijke informatie & – geheimhouding
Marleen. behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, telefoon, skype/zoom, post, voicemail en andere middelen is het
confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

Artikel 14. Klachten
Wanneer de opdrachtgever en/of klant/participant niet tevreden is over een door Marleen. geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van de start van deze dienst aan Marleen. te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden
Marleen. heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De actuele voorwaarden worden op verzoek per mail verzonden.